Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče Rastoder: Potrebna djelotvorna politika zaštite potrošača

Rastoder: Potrebna djelotvorna politika zaštite potrošača

Jedinstveno tržište Evropske unije kao jedno od najvećih maloprodajnih tržišta na svijetu omogućuje građanima i preduzetnicima slobodnu trgovinu izvan granica njihovih država i obezbjeđuje potrošačima kvalitetnu i bogatu ponudu za vrijednost njihovog novca. U tom kontekstu, ključna uloga politike zaštite potrošača EU je, zapravo, podrška i smjernice potrošačima kako da iskoriste te mogućnosti, kako da budu zaštićeni od eventualnih prevara, opasnih proizvoda, nepoštene poslovne prakse, itd. i kako da aktivno djeluju u okviru jedinstvenog tržišta čime se, bez sumnje, unapređuje ekonomski razvoj i društvene promjene. Polazeći od toga da u EU živi oko 500 miliona potrošača, kvalitetna ponuda, tačne informacije o proizvodima i uslugama, zaštita prava pri kupovini roba i usluga je uslov za djelotvorno funkcionisanje evropskog tržišta, ali i podjednako važne aktivne uloge potrošača koji svojim odlukama doprinose inovativnosti, djelotvornosti i ekonomskom rastu.

Imajući u vidu da se potrošači nalaze u sve složenijem okruženju uslovljenom izazovima i mogućnostima koje pruža brzi tehnološki razvoj, elektronska trgovina, izazovi globalizacije, rastući nivoi potrošnje koji doprinose ekološkim problemima, veća društvena isključenost i osjetljivost zbog ekonomske krize, starenja stanovništva i digitalnog okruženja, politika za zaštitu potrošača treba da bude djelotvorna kako bi pomogla građanima da se prilagode novoj stvarnosti.

U biti, politika EU za zaštitu potrošača i zdravlja je osmišljena kako bi zaštitila potrošače od ozbiljnih rizika i prijetnji koji potrošači ne bi mogli sami riješiti, zatim, kako bi omogućila izbor proizvoda zasnovan na jasnim i tačnim informacijama, kako bi zaštitila prava potrošača kroz brzo i efikasno rješavanja sporova s trgovcima i, konačno, kako bi obezbijedila usklađenost prava potrošača s državnim i društvenim promjenama.

Oblast zaštite potrošača u EU se uređuje propisima koji definišu mjere za zaštititu zdravlja, bezbjednosti i interesa potrošača, kao i poštovanje prava na informisanje, obrazovanje i organizovanje s ciljem zaštite njihovih interesa. Vrlo je važno istaći i to da se na osnovu pravne tekovine EU, svim potrošačima koji borave na području EU omogućava zaštita bez obzira na to iz koje države dolaze.

Politika zaštite potrošača u EU je zauzela vrlo značajno mjesto u ukupnom funkcionisanju evropske stvarnosti, a posebno iz razloga što su rezultati postignuti sprovođenjem te politike ključni za bezbjednost svih građana u EU i bezbjednost proizvoda i usluga, što se sistem brzog informisanja o opasnim proizvodima pokazao kao izuzetno uspješan, kao i što su primjeri nepoštene poslovne prakse poput nametljivih i agresivnih metoda prodaje, skrivenih troškova, lažnih tvrdnji, itd. u regulisane, odnosno zabranjene kroz evropske propise.

Pravila o bezbjednosti proizvoda u EU se kontinuirano ažuriraraju kako bi obuhvatila sve odgovarajuće zahtjeve i izazove novih proizvoda. U tom smislu, pravila o bezbjednosti igračaka, električnih uređaja i vozila su se pokazala kao izuzetno uspješna u Evropi. S tim u vezi, zanimljivo je pomenuti da su igračke kupljene u Evropi među najbezbjednijima u svijetu zbog rigoroznih provjera izrade, zapaljivosti, hemijskog sastava, radioaktivnosti, itd. Dalje, ono što je jedno od važnih dostignuća evropske potrošačke politike su i postupci za sporove male vrijednosti za sve građanske i trgovinske prekogranične sporove pri čemu nisu potrebni advokati, a odluke u postupku su priznate u svim državama članicama. Takođe, evropski potrošači imaju mogućnost da riješe probleme kroz alternativne postupke rješavanja sporova koji su daleko brži, jednostavniji i povoljniji za potrošače. Dalje, potrošači u EU imaju pravo na ispravku proizvoda, povraćaj novca ili smanjenje cijene; mogu bezbjedno kupovati proizvode ili usluge na daljinu, poštom ili putem interneta pri čemu dobijaju dovoljno informacija, pravo na otkazivanje ugovora u roku od 14 radnih dana bez posljedica i kazni.

Kao drugi važan segement politike zaštite potrošača, pored bezbjednosti proizvoda, je zaštita ekonomskih interesa potrošača. Pravnom tekovinom EU se reguliše visok stepen zaštite potrošača u sektoru finansijskih usluga, informisanja o finansijskim proizvodima kao što su potrošački krediti, investiranje, paket putovanja, sistemi osiguranja i vremenski ograni- čena upotreba nekretnina (time-share), usluge rominga, itd. U tom pogledu, pravilima o potrošačkim kreditima, potrošačima se prije sklapanja ugovora daju jasne informacije i naknadama i ograničenjima, uz stopu zaduživanja se navodi i godišnja kamatna stopa, potrošači mogu otplatiti kredit prije vremena, a svaka naknada koju traži davalac kredita mora biti opravdana. U pogledu paket-putovanja, jasno se utvrđuju obaveze organizatora i trgovca na malo, zatim posebna prava potrošača kao što su obezbjeđivanje svih infomracija prije potpisivanja ugovora, kontaktna osoba za pomoć, pravo prenosa rezervacije na drugu osobu, pravo na povraćaj novca u slučaju promjene osnovnih elemenata paketa i pravo na alternativna rješenja bez naknade.

U kontekstu zdravstvene politike, EU teži djelotvornom spre- čavanju bolesti, promociji zdravog načina života, zaštiti ljudi od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, boljem pristupu zdravstvenom osiguranju, obezbjeđivanju jasnih informacija i obrazovanja o zdravlju, poboljšanju bezbjednosti pacijenata, podršci dinamičnim zdravstvenim sistemima i novim tehnologijama, visokim standardima kvaliteta i bezbjednosti organa i drugih supstanci ljudskog porijekla, i, konačno, visokom kvalitetu, bezbjednosti i djelotvornosti medicinskih proizvoda i uređaja za medicinsku upotrebu. Izazovi s kojima se savremeno društvo susreće u pogledu zaštite zdravlja, a koji ujedno predstavljaju osnov za poboljšanje zdravstvene politike EU, su održivost zbog demografskih promjena i sve većoj potrebi za zdravstvenom zaštitom, zatim starenje stanovništva, učestalost bolesti kao što su rak, dijabetes, respiratorne, mentalne i druge hronične bolesti, kao i rizični faktori mnogih bolesti od kojih su najznačajniji alkohol, duvan, loša ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti. Jedan od važnih izazova za zdravstvenu politiku su i zdravstvene nejednakosti na koje često utiču zaposlenost, dohodak, obrazovanje, etnička pripadnost, pristup zdravstvenoj zaštiti, itd.

Da bi politika zaštite potrošača bila djelotvorna, pristup informacijama i podizanje svijesti potrošača o njihovim pravima je neodvojiv dio te politike jer prvenstveno utiče na povjerenje potrošača, a samim tim i na ukupnu tržišnu utakmicu. Imajući to u vidu, evropski propisi jasno definišu pravila i principe o tačnim informacijama o proizvodima i uslugama, ozna- čavanju i ambalaži proizvoda, savjetima i pomoći na internetu i praćenju i ocjenjivanju učinka potrošačke politike kako bi se utvrdile prepreke i ograničenja na tržištu.

Kako je unutrašnje tržište osnova EU, tako je, i jedan od prioriteta Crne Gore upravo usklađivanje crnogorskog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU s ciljem uklanjanja prepreka za slobodno kretanje roba, ljudi, usluga i kapitala. U tom kontekstu, jedan od ciljeva crnogorske ekonomske politike je unapređenje zaštite potrošača i zdravlja i obezbjeđivanje crnogorskim potrošačima jednaka prava koja imaju građani EU. Usklađenost crnogorskog sistema zaštite potrošača i zdravlja s pravnom tekovinom EU je ključni instrument za uklanjanje prepreka ka sprovođenju ideja i principa fer konkurencije i društvene odgovornosti, a samim tim je djelotvorna pravna zaštita potrošača temelj za ispravno i nesmetano funkcionisanje tržišnog takmičenja.

Iako je Crna Gora ostvarila značajan napredak na polju zaštite potrošača i zdravlja, a posebno u pogledu usklađenosti zakonodavstva s pravnom tekovinom EU u ovim oblastima, svjesni smo da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se ostvario dobar zakonodavni i administrativni kapacitet za dalje sprovođenje i primjenu evropskih tehničkih standarda u zaštiti potrošača i zdravlja.

Crna Gora je izgradila evropsku viziju značaja zaštite potrošača i zdravlja i može se pohvaliti aktivnostima na tom polju, kao i time da je u proteklom periodu vrijedno radila na pripremi i donošenju važnih propisa koji će regulisati bezbjednost građana u pogledu bezbjednosti proizvoda i zaštite ekonomskih interesa. O tome govori činjenica da je Crna Gora usvojila Zakon o zaštiti potrošača u decembru 2013, a koji je stupio na snagu u julu 2014, Zakon o potrošačkim kreditima u februaru 2014, kao i da je uskladila propise koji se odnose na kontrolu duvana, krvi, transplataciju ljudskih organa, tkiva i ćelija u svrhu medicinskog liječenja, itd. Pored toga, vansudska zaštita potrošača je obezbijeđena preko Arbitražnog odbora koji je uspostavljen pri Privrednoj komori Crne Gore. Takođe, način sprovođenja politike zaštite potrošača u Crnoj Gori je predmet Nacionalnog programa zaštite potrošača i Akcionog plana za njegovu realizaciju. U cilju praćenja realizacija ovog Programa, obrazovana je međuresorna Komisija, koje, pored nadležnog Ministarstva ekonomije, čine predstavnici drugih ministarstava uključenih u zaštitu potrošača, organizacija za zaštitu potrošača, Privredne komore i lokalne samoprave uključene preko Ministarstva unutrašnjih poslova.

Evropska komisija je u decembru 2013. poslala Izvještaj o analitičkom pregledu u kome je ocijenila da je Crna Gora spremna za otvaranje pregovora u ovom poglavlju, te je predsjedavajući EU 5. II 2014. uputio pismo u kom ocjenjuje da je Crna Gora spremna za otvaranje pregovora u ovom poglavlju i pozvao Crnu Goru da dostavi pregovaračku poziciju. Vlada je 10. VII 2014. usvojila Pregovaračku poziciju Crne Gore za zaštitu potrošača i zdravlja i zvanično je uputila EK.

Pregovorima u ovom poglavlju i usklađivanjem zakonodavstva s evropskom pravnom tekovinom, Crna Gora će dodatno regulisati efikasnu zaštitu potrošača i zdravlja, doprinijeti djelotvornom rješavanju uočenih problema na području zaštite potrošača, obezbijediti podršku potrošačima u ostvarenju njihovih prava i podizanju svijesti o njihovom stvarnom položaju i snazi na tržištu. Osim toga, Crna Gora radi na izazovima u oblasti zdravlja kako bi obezbijedila bolji sistem prevencije bolesti i promocije zdravlja, zaštitila građane od prekograničnih prijetnji zdravlju i obezbijedila bolju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu.

Na kraju, pitanje bezbjednosti potrošača i zaštite njihovih ekonomskih interesa i zdravlja, i konačno, ukupna dobrobit potrošača će ostati temelj i vodeći princip dalje politike zaštite potrošača i zdravlja u Crnoj Gori što će usmjeriti ne samo dalje usklađivanje zakonodavstva s evropskim do dana pristupanja, već i opštu spremnost da, jednom kada budemo članica EU, ravnopravno učestvujemo i doprinosimo aktivnostima EU na polju zaštite potrošača i zdravlja.

Autor teksta je Melita Rastoder, sekretar radne grupe 28 – Zaštita potrošača i zdravlja

Četvrti broj magazina Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore “Diplomarius”

Saopštenja

U Baru održana konferencija „Podrška EU razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća“

0
Konferencija „Podrška EU razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća“ održana je u Baru, u organizaciji Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva ekonomskog razvoja i Opštine Bar....

Poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata

0
Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Ugovorno tijelo, raspisalo je poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata primljenih u okviru...

MEP potpisalo ugovore o finansiranju projekata 13 nevladinih organizacija

0
Trinaest projekata nevladinih organizacija biće podržano sa 76,868 hiljada eura od strane Ministarstva evropskih poslova. Tim povodom, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, potpisala je...

Za šest mjeseci usvojen veliki broj zakonskih i strateških dokumenata koji Crnu Goru približavaju...

0
„Tokom prve polovine 2024. godine, donijet je veliki broj zakonskih i strateških dokumenata kojima se crnogorski propisi u velikoj mjeri približavaju evropskim. Na taj...

Održan info dan projekta EmBRACE: Prilika za saradnju preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine...

0
U Podgorici je održan info dan povodom predstavljanja projekta EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) usmjerenog na podsticanje saradnje mikro i malih preduzeća...