Realizacija planiranih obaveza u I-III kvartalu 2022

PPCG 2022-2023: Spisak nerealizovanih obaveza za I-III kvartal 2022 (27. IX 2022. 12h)

Ukupno 157 nerealizovanih obaveza (32 u strategijskom i 125 u zakonodavnom dijelu)


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Zakonodavni okvir
1.       C03, C27 III 2022 Zakon o upravljanju otpadom N
2.       C27 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode N
3.       C27 III 2022 Pravilnik o listi dozvoljenih stranih vrsta i način ažuriranja liste i način izrade procjene rizika N
4.       C27 III 2022 Pravilnik o listi invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Crnoj Gori i/ili Evropskoj uniji i način ažuriranja liste N


Ministarstvo ekonomskog razvoja

Strategijski okvir
5.       C07 II 2022 Strategija intelektualne svojine Crne Gore za period 2022-2025 N
6.       C19 II 2022 Strategija za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027. sa Akcionim planom implementacije za 2022. N
7.       C19 II 2022 Akcioni plan implementacije Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027, za 2023. N
8.       C19 II 2022 Plan za implementaciju programa „Garancije za mlade“ N
9.       C22 II 2022 Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2022-2027. N
Zakonodavni okvir
10.   C01 I 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti N
11.   C01, C28 I 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu N
12.   C20, C28 I 2022 Zakon o turizmu i ugostiteljstvu N
13.   C31 I 2022 Odluka o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme N
14.   C28 II 2022 Zakon o potrošačkim kreditima N
15.   C30 II 2022 Zakon o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavanjuće postupanje ili kažnjavanje N
16.   C01 III 2022 Zakon o računanju vremena N
17.   C07 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima N
18.   C19 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu N
19.   C19, C23 III 2022 Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom N
20.   C10 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja N


Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Strategijski okvir
21.   C17 I 2022 Strategija upravljanja javnim dugom 2022-2024. N
22.   C17 I 2022 Program reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026. godine N
23.   C23 I 2022 Nacionalni dokument za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska Konvencija) N
24.   C19 II 2022 Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2022. do 2026. godine, za 2021. godinu sa Izvještajem o realizaciji  Akcionog plana za sprovođenje Strategije, za 2022. godinu N
25.   C19 II 2022 Strategija razvoja sistema socijalne i dječije zaštite za period od 2022. do 2026. godine N
26.   C22 III 2022 Pravci razvoja Crne Gore 2022 – 2025. N
Zakonodavni okvir
27.   C24 I 2022 Zakon o igrama na sreću N
28.   C05 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama N
29.   C17 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti N
30.   C17, C18 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike N
31.   C19 II 2022 Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja N
32.   C29, C30 II 2022 Zakon o ratifikaciji Konvencije o zajedničkom tranzitu N
33.   C29 II 2022 Zakon o ratifikaciji Konvencije o olakšicama u trgovini robom N
34.   C18 II 2022 Uredba o definisanju referentnog momenta popisa i perioda prikupljanja podataka popisa N
35.   C18 II 2022 Uredba o plaćanju učesnicima Popisa N
36.   C06 II 2022 Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica N
37.   C08 II 2022 Pravilnik o metodi i načinu obračuna referentne i diskontne stope N
38.   C16 III 2022 Zakon o potvrđivanju Multilateralnog Sporazuma nadležnih organa o automatskoj razmjeni informacija o finansijskim računima N
39.   C29, C30 III 2022 Uredba za sprovođenje Carinskog zakona N
40.   C29 III 2022 Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da povrjeđuje prava intelektualne svojine N
41.   C08 III 2022 Pravilnik o godišnjem izvještavanju o državnoj pomoći N
42.   C16 III 2022 Pravilnik o bližem načinu izvještavanja o računima rezidenata država članica EU, drugih država ili teritorija država N


Državna revizorska institucija

Zakonodavni okvir
43.   C32 III 2022 Etički kodeks za državne revizore i druge zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji N
44.   C32 III 2022 Srednjoročni plan revizija Državne revizorske institucije N


Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Strategijski okvir
45.   C10, C23 II 2022 Medijska strategija 2022-2026 U C23 STAVITI NAZIV KAO U C10 N
Zakonodavni okvir
46.   C10, C23 II 2022 Zakon o audio-vizuelnim medijskim uslugama N
47.   C10, C23 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore N
48.   C10, C23 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima N
49.   C23 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama N


Ministarstvo kapitalnih investicija

Zakonodavni okvir
50.   C14, C21 II 2022 Zakon o željeznici N
51.   C15 II 2022 Zakon o snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju poremećaja u snabdijevanju N
52.   C21 II 2022 Zakon o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima N
53.   C01, C15 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada N
54.   C01, C15 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sertifikovanju energetskih karakteristika zgrada N
55.   C14 II 2022 Saobraćajni pravilnik N
56.   C14 II 2022 Pravilnik o stručnoj osposobljenosti željezničkih radnika N
57.   C14 II 2022 Pravilnik o tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta N
58.   C15 III 2022 Uredba o smjernicama za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta električne energije i upravljanje zagušenjima N
59.   C01, C15 III 2022 Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja N
60.   C01, C15 III 2022 Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje posuđa N
61.   C01, C15 III 2022 Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša u domaćinstvu N
62.   C01, C15 III 2022 Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za rashladne uređaje N
63.   C01, C15 III 2022 Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za mašine za pranje posuđa N
64.   C14 III 2022 Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja u zoni radova na putu N


Agencija za civilno vazduhoplovstvo

Zakonodavni okvir
65.   C14 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zajedničkim zahtjevima za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija upravljanja vazdušnim saobraćajem i nadzoru nad njima N


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Strategijski okvir
66.   C11 III 2022 Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2022-2028. N
67.   C11 III 2022 Akcioni plan za usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU N
Zakonodavni okvir
68.   C11 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju N
69.   C11 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava N
70.   C11 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližoj sadržini i načinu uspostavljanja evidencije parcela poljoprivrednog zemljišta N
71.   C11 III 2022 Pravilnik o sprovođenju direktnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja N
72.   C11 III 2022 Pravilnik o metodologiji prikupljanja podataka za sistem računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava N
73.   C11 III 2022 Pravilnik o aromatizovanim proizvodima od vina N


Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Zakonodavni okvir
74.   C12 I 2022 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište N
75.   C12 I 2022 Pravilnik o listi životinja i proizvoda životinjskog porijekla koji podliježu veterinarskim pregledima N
76.   C12 I 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija N
77.   C12 I 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i mjerama kontrole salmonele kod živine i drugih specifičnih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom N
78.   C12 I 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala povrća N
79.   C12 I 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za proizvodnju i stavljanje u promet sadnog materijala voća N
80.   C12 I 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rukovanja uzorkom, vođenja evidencije uzoraka, čuvanja i dostavljanja podataka o izvršenim analizama N
81.   C12 I 2022 Uputstvo za objavljivanje informacija o zootehnici na internet stranicama N
82.   C12 I 2022 Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2022. N
83.   C12 II 2022 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o higijeni hrane N
84.   C12 II 2022 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani N
85.   C12 II 2022 Uredba o izmjeni Uredbe o prehrambenim aromama koje se mogu koristiti u i na hrani N
86.   C12 II 2022 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o vrstama vitamina i minerala koji se mogu koristiti u proizvodnji suplemenata N
87.   C12 II 2022 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani N
88.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih ljekova u proizvodima životinjskog porijekla N
89.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za uzimanje uzoraka i laboratorijska ispitivanja hrane za životinje N
90.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka hrane i metodama laboratorijskih ispitivanja kontaminenata u hrani N
91.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza N
92.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za uvoz i tranzit kopitara N
93.   C12 II 2022 Pravilnik o uslovima za uvoz kopitara, sjemena i embriona N
94.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja fitosanitarnog pregleda i uslovima za izdavanje biljnog pasoša N
95.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja virusa smeđe naboranosti ploda paradajza Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) N
96.   C12 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala žita N
97.   C12 II 2022 Pravilnik o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala repe N
98.   C12 II 2022 Smjernice za stavljanje na tržište suplemenata N
99.   C12 II 2022 Smjernice o formatu godišnjeg izvještaja o rezultatima nadzora i formatu višegodišnjih programa nadzora N
100.           C12 II 2022 Naredba o mjerama sprječavanja unošenja virusa slinavke i šapa N
101.           C12 II 2022 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živine, ptica i proizvoda od živine i ptica radi sprečavanja unošenja visoko patogene avijarne influence N
102.           C12 II 2022 Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o sadržaju i obliku registra za operatere koji obavljaju aktivnosti u području veterinarske medicine i uzgoja životinja i koji se objavljuju na internet stranicama N
103.           C12 III 2022 Uredba o izmjenama i dopunama i Uredbe o vitaminima, mineralima i drugim supstancama koje se mogu dodavati hrani N
104.           C01 III 2022 Pravilnik o bližim uslovima i načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje prometa ljekova za veterinarsku upotrebu na veliko i sadržaju dozvole za promet veterinarskih ljekova na veliko N
105.           C12 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji i postupanju sa nus proizvodima životinjskog porijekla, higijensko i veterinarsko-zdravstvenim uslovima za nus proizvode N
106.           C12 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o higijenskim, veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za nus proizvode i objekte za preradu ili uništavanje nus proizvoda životinjskog porijekla N
107.           C12 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka hrane i metodama laboratorijskih ispitivanja kontaminenata u hrani N
108.           C12 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uslovima za plastične materijale i predmete koji dolaze u kontakt sa hranom N
109.           C12 III 2022 Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim i drugim uslovima za uvoz određenih životinja, reproduktivnog materijala i proizvoda životinjskog porijekla iz određenih zemalja N
110.           C12 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma Spodoptera frugiperda (SMITH) N
111.           C12 III 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom N
112.           C12 III 2022 Modeli obrazaca zootehničkih sertifikata za uzgojne  životinje i njihove embrione N
113.           C12 III 2022 Smjernice za označavanje sredstava za ishranu bilja N


Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Strategijski okvir
114.           C23 III 2022 Strategija za izvršenje krivičnih sankcija 2022-2026. i Akcioni plan za sprovođenje Strategije za izvršenje krivičnih sankcija za 2022-2023. N
Zakonodavni okvir
115.           C23 I 2022 Zakon o porijeklu imovine N
116.           C23 I 2022 Zakon o lobiranju N
117.           C19, C23 II 2022 Zakon o zabrani diskriminacije N
118.           C23 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku N
119.           C24 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku N
120.           C24 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore N
121.           C24 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju N
122.           C23 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama N
123.           C24 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU N


Ministarstvo
prosvjete, nauke, kulture i sporta

Strategijski okvir
124.           C20, C25 I 2022 Mapa puta za istraživačku infrastrukturu (2022-2025) N
125.           C26 I 2022 Strategija razvoja visokog obrazovanja 2022-2026 sa Akcionim planom N
126.           C26 II 2022 Program razvoja opšteg srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori (2022-2024), s Akcionim planom N
127.           C26 II 2022 Program za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022-2024 N
128.           C26 II 2022 Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. godinu N
129.           C26 II 2022 Program razvoja kulture 2022-2026, sa Akcionim planom za 2023. Godinu N
130.           C26 III 2022 Strategija za mlade N
131.           C26 III 2022 Strategija razvoja sporta N
Zakonodavni okvir
132.           C26 I 2022 Zakon o visokom obrazovanju N
133.           C26 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija N
134.           C26 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija N
135.           C26 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju N
136.           C26 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji N
137.           C26 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju N
138.           C26 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama N
139.           C26 III 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih N
140.           C26 III 2022 Zakon o izmjenama Zakona o bibliotečkoj djelatnosti N
141.           C26 III 2022 Zakon o izmjenama Zakona o muzejskoj djelatnosti N


Ministarstvo unutrašnjih poslova

Strategijski okvir
142.           C24 I 2022 Strategija razvoja Uprave policije za period 2022-2025. N
143.           C24 II 2022 Nacionalna strategija za borbu protiv Transnacionalnog organizovanog kriminala 2022-2025, s Akcionim planom za 2022-2023. N
144.           C24 II 2022 Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godina, za 2022. godinu N
Zakonodavni okvir
145.           C31 II 2022 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližem načinu onesposobljavanja oružja N
146.           C04, C24 III 2022 Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma N


Ministarstvo vanjskih poslova

Zakonodavni okvir
147.           C24, C31 II 2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama N


Ministarstvo zdravlja

Strategijski okvir
148.           C24 I 2022 Strategija Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga za period 2022-2025, s Akcionim planom za period 2022-2025. N
149.           C28 I 2022 Strategija razvoja zdravstva Crne Gore za period od 2022-2026. godine sa Akcionim planom za period od 2022-2023. godine N
150.           C28 II 2022 Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja integralnog zdravstvenog informacionog sistema za period 2022-2023. N
151.           C28 II 2022 Program za kontrolu upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori 2022 – 2024 sa Akcionim planom 2022. do 2024. godine N
152.           C28 III 2022 Strategija ranog razvoja djeteta 2022-2026 N
153.           C28 III 2022 Nacionalna Strategija za kontrolu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti za period 2022 – 2030. N
Zakonodavni okvir
154.           C28 II 2022 Pravilnik o bližim uslovima za obezbjeđivanje sljedljivosti tkiva i ćelija, kao i načinu i postupku praćenja ozbiljnih neželjenih pojava i ozbiljnih neželjenih reakcija N
155.           C01, C24, C28, C29 III 2022 Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci N
156.           C28 III 2022 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima i načinu obilježavanja, identifikacije i pakovanja tkiva i ćelija u postupku uzimanja i prijema u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama, kao i sadržini jedinstvenog identifikacionog broja N
157.           C28 III 2022 Pravilnik o sadržini pisane saglasnosti i njenom opozivu, kao i načinu identifikacije lica koja su dala pisanu saglasnost i izjave o njenom opozivu N