Naslovnica Info Intervjui Šćepanović: Ulaskom u EU primjenjivaće se evropski trgovinski sporazumi

Šćepanović: Ulaskom u EU primjenjivaće se evropski trgovinski sporazumi

Ulaskom u EU Crna Gora će morati da otkaže sve trgovinske sporazume sa trećim zemljama i primjenjuje evropske. Pored CEFTA i povlašćenog tretmana u trgovini sa EU, Crna Gora primjenjuje sporazume o slobodnoj trgovini sa EFTA zemljama, Ruskom Federacijom, Ukrajinom i Turskom. Za sada nema planova za zaključivanje novih sporazuma kazao je u intervjuu za Pobjedu Goran Šćepanović, šef Radne grupe za poglavlje 30 (Vanjski poslovi).

POBJEDA: Koliko je crnogorska trgovinska politika u ovom momentu usklađena sa EU direktivama i gdje je treba popravljati?

ŠĆEPANOVIĆ: Trgovinska politika Crne Gore je na liniji zajedničke trgovinske politike EU i već u ovoj fazi postoji dobar nivo usaglašenosti. U prethodnom periodu su uspješno okončane aktivnosti vezane za zakonodavstvo u oblasti spoljne trgovine, a u toku je usaglašavanje propisa vezanih za izvozne kredite, kontrolu izvoza i robu dvostruke namjene.

Crna Gora će danom pristupanja u potpunosti primjenjivati EU tarife za sve proizvode i usluge. Kako bi se blagovremeno stvorili uslovi, neophodno je usaglašavanje Liste koncesija i Liste specifičnih obaveza u trgovini uslugama u kontekstu članstva u STO, ali i otkazivanje važećih sporazuma sa trećim zemljama, pri čemu će Crna Gora primjenjivati EU sporazume sa trećim zemljama. Prilagođavanje politici EU će se vršiti postupno, a dinamika će u najvećoj mogućoj mjeri biti podređena interesima domaćih privrednika.

POBJEDA: Da li su, u oblasti izvoznih kredita, elementi pravne tekovine preneseni u naše zakonodavstvo?

ŠĆEPANOVIĆ: U dijelu pravne regulative u vezi s izvoznim kreditima pristupiće se izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore kako bi se detaljnije razvile odredbe o načinu i uslovima izdavanja izvoznih kredita, kao i uređenju pravne regulative kojom će se konkretno definisati način finansiranja izvoznih kredita. Regulativa će biti usklađena s pravnom tekovinom EU.

POBJEDA: Koje promjene nas očekuju u oblasti kontrola izvoza robe dvostruke namjene?

ŠĆEPANOVIĆ: Crna Gora će danom pristupanja EU u potpunosti primjenjivati zajednički sistem nadzora izvoza robe dvostruke namjene, što će doprinijeti sveobuhvatnijoj kontroli trgovine robom koja se može koristiti kako u civilne tako i u vojne svrhe.

Takođe, u cilju daljeg usklađivanja s pravnom tekovinom EU iz oblasti kontrole izvoza robe dvostruke namjene, Ministarstvo ekonomije priprema predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli izvoza robe dvostruke namjene kojim će tokom II kvartala 2016. godine izvršiti dalje usklađivanje s pravnom tekovinom EU. Pomenuto se odnosi na usklađivanje s Regulativom 428/2009.

POBJEDA: Da li su zakonski propisi u ovom poglavlju usklađeni sa standardima EU?

ŠĆEPANOVIĆ: Pravna tekovina najvećim dijelom se sastoji od direktno primjenjivog zakonodavstva EU (tj. primjena počinje danom ulaska u EU) koje uglavnom proizilazi iz višestranih i dvostranih obaveza EU u području trgovine, ali i velikog broja autonomnih trgovinskih mjera. Ipak, dio pravne tekovine zahtijeva njegovo prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i prije pristupanja EU i to iz područja izvoznih kredita i robe dvostruke namjene. Značajno je napomenuti da se skoro četvrtina pravne tekovine EU odnosi na ovo poglavlje, kao i da obuhvata Zajedničku trgovinsku politiku, bilateralne sporazume sa zemljama nečlanicama, politiku razvojne saradnje i humanitarne pomoći.

Vlada je jula prošle godine usvojila Pregovaračku poziciju kojom je dat osvrt na status crnogorskog zakonodavstva u kontekstu trenutne usklađenosti sa EU legislativom i definisano njeno dalje usaglašavanje.

POBJEDA: Koje će promjene pretrpjeti Zakon o spoljnoj trgovini?

ŠCEPANOVIĆ: Dodatno usklađivanje u oblasti spoljnotrgovinske politike planirano je za IV kvartal 2015. godine i to kroz izmjene i dopune Uredbe za sprovođenje zakona o spoljnoj trgovini. Iste će se odnosi na oblast trgovinskih zaštitnih instrumenata. Izmjene Zakona o spoljnoj trgovini, koji je Skupština Crne Gore usvojila 25. decembra

2014, odnosile su se na: definisanje ciljeva restriktivnih mjera, usklađivanje odredbi zabrane uvoza u skladu s članom 45 SSP-a, pojašnjenje odredbi uvođenja količinskih ograničenja izvoza u slučaju kritične nestašice ili potrebe za otklanjanjem posljedica takve nestašice, ali i definisanja dijela pitanja vezanih za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata.

POBJEDA: Da li je bilo kršenja obaveza u okviru CEFTA u posljednje vrijeme?

ŠĆEPANOVIĆ: CEFTA je za Crnu Goru veoma značajan imajući u vidu da se najveći dio robne razmjene odnosi na trgovinu sa članicama CEFTA-e, pa je i posvećena njegovoj primjeni. Eventualni problemi se rješavaju u okviru struktura predviđenih sporazumom i u skladu sa propisanim procedurama. U kontekstu EU integracija CEFTA je značajna jer pokazuje spremnost potpisnica da učestvuju na većem tržištu. Naredne godine, kada se obilježava 10 godina od potpisivanja, Crna Gora će predsjedavati sporazumom.

POBJEDA: Kako se poštuje sporazum sa STO i da li su sve carinske stope dogovorene ako nijesu da li će biti promjena?

ŠĆEPANOVIĆ: Crna Gora uredno ispunjava sve obaveze koje proizilaze iz članstva u STO, uključujući i primjenu stopa dogovorenih tokom pregovora vezanih za pristup tržištu roba. Ulaskom u EU, a po okončanju procedura predviđenih pravilima STO, Crna Gora će primjenjivati EU tarife za robe, samim tim i stope koje važe za članice STO. Uz napomenu da su carinske stope različite za pojedinačne proizvode, generalno, carinska zaštita prema STO članicama će biti veća. Takođe, stvarni nivo zaštite u velikoj mjeri će biti uslovljen i preferencijalnim i sporazumima o slobodnoj trgovini, kao i posebnim pravilima uvoza.

POBJEDA: Koje su ključne obaveze koje pred Crnom Gorom stoje u ovom poglavlju?

ŠĆEPANOVIĆ: Crna Gora treba da izradi akcioni plan kojim će se obuhvatiti usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i obezbijediti potpuna primjena danom pristupanja.

Akcionim planom će biti obuhvaćeni: zajednička trgovinska politika, bilateralni sporazumi sa zemljama nečlanicama, politika razvojne saradnje i humanitarna pomoć i to sa aspekta legislative, ali i jačanja administrativnih kapaciteta.

POBJEDA: Kako EU ocjenjuje napredak Crne Gore u poglavlju 30?

ŠĆEPANOVIĆ: Izvještajem o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva za 30. poglavlje Vanjski odnosi Komisija je konstatovala da je Crna Gora postigla dobar nivo usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i da se može smatrati dovoljno spremnom za otvaranje pristupnih pregovora. U skladu sa preporukom Komisije, a nakon izrade Pregovaračke pozicije, Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji, koja je održana 30. marta ove godine u Briselu, otvorila pregovore za poglavlje 30. Mira POPOVIĆ-MILOVIĆ

Kapaciteti jačaju

POBJEDA: Crnogorski administrativni kapaciteti mogu osigurati učešće u zajedničkoj trgovinskoj politici EU kao i u razvojnim i humanitarnim politikama EU?

ŠĆEPANOVIĆ: Konstantno se radi na unapređenju administrativnih kapaciteta. Crnogorske institucije su posvećene stručnom osposobljavnju službenika i jačanju njihovih vještina i na sve načine rade na obezbjeđivanju što većeg broja obuka. Članstvo u EU predstavlja dodatni zahtjev, imajući u vidu da se od budućih članica očekuje da danom pristupanja budu potpuno spremne za primjenu acqiusa. Kako bi se na pravi način odgovorilo svim obavezama, ovim aktivnostima će i u narednom periodu biti posvećena posebna pažnja, uz podršku i pomoć EU, pa će sve institucije biti potpuno spremne za učešće u svim aktivnostima na nivou EU.

Humanitarna pomoć

POBJEDA: Da li je Crna Gora uspostavila sistem za ocjenjivanje -mjerenje razvojne pomoći u skladu s metodologijom zvanične razvojne pomoći OECD/ODA?

ŠĆEPANOVIĆ: Evropska unija izdvaja velika finansijska sredstva za humanitarnu pomoć, odnosno podršku i zaštitu ljudi u ratnim područjima i područjima pogođenim prirodnim katastrofama u skladu s načelom nediskriminacije. Razvojna i humanitarna pomoć se raspodjeljuje korisnicima na svim kontinentima s posebnim akcentom na afričku, karipsku i pacifičku grupu država.

Crna Gora još nije razvila sopstvenu razvojnu politiku i odgovarajuću metodologiju. Mehanizam opredjeljivanja sredstava Crne Gore na međunarodnom planu je do sada realizovan na osnovu odluka Vlade na ad hoc bazi iz tekućeg budžeta.

U toku je formiranje međuresornog radnog tijela čiji bi mandat, između ostalog, bio da se utvrdi metodologija za ocjenjivanje mjerenje razvojne pomoći u skladu s metodologijom zvanične razvojne pomoći OECD/ODA.

Veća kontrola prometa oružja

POBJEDA: U kojoj mjeri će se mijenjati propisi koji definišu trgovinu oružjem, vojnom opremom i drugom specijalnom robom?

ŠĆEPANOVIĆ: Usklađivanjem s pravnom tekovinom EU u oblasti trgovine naoružanjem, vojnom opremom i nevojnim ubojnim sredstvima doprinijeće se boljoj kontroli u odnosu na širenje oružja za masovno uništenje i njemu srodnih materijala, ograničiće se sposobnost neovlašćenih krajnjih korisnika da dođu do nezakonito izvezenih roba i tehnologija. Crna Gora je pokrenula postupak, preko nadležnog Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za pristupanje Vasenarskom aranžmanu za kontrolu izvoza konvencionalnog oružja kao i proizvoda i tehnologija dvostruke namjene, koji može olakšati pripreme za sprovođenje pravne tekovine u oblasti robe dvostruke namjene. Takođe, pristupanje Vasenarskom aranžmanu je značajno sa aspekta zatvaranja pregovora za poglavlje 30. Ministarstvo ekonomije planira da do kraja ove godine pripremi predlog zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom, nevojnim ubojnim i drugim sredstvima.

Saopštenja

Prvi insekt odobren kao nova hrana na nivou EU

0
Stalni odbor za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje, koji čine predstavnici svih država članica EU, a kojim predsjedava predstavnik Evropske komisije, 3....

Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

0
„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijentaciji Crne Gore, snažnom...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora –...

0
Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog...

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

0
Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje za kompleksne obaveze...