Naslovnica Info Press info Stvoriti uslove za obezbjeđenje motivisanog i stručnog kadra za kvalitetno obavljanje revizije...

Stvoriti uslove za obezbjeđenje motivisanog i stručnog kadra za kvalitetno obavljanje revizije EU fondova

Vlada Crne Gore, na 160. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vansku politiku Duško Marković, utvrdila je Prijedlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu. Ukupni prihodi Budžeta za 2015. godinu bili su 2.167,34 mil. eura, dok su ukupni izdaci iznosili 2.159,69 mil. eura. Državni dug Crne Gore na dan 31.12.2015. godine iznosio je 2.276,65 mil. eura ili 63,33 odsto BDP-a.

Govoreći o Predlogu završnog računa budžeta za 2015. godinu potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Prof. dr Vujica Lazović je ocijenio da je problem Crne Gore što više troši nego što zarađuje i da je za obezbjeđivanje dinamičnog rasta potrebno prije svega više stvarati. U diskusiji je naglašeno da je primarni cilj fiskalne politike Vlade bio smanjenje tekuće potrošnje i povećanje investicija u infrastrukturu, kako bi javni dug bio finansiran iz ekonomskog rasta, a sve sa namjerom uspostavljanja njegovog opadajućeg trenda. Povećanjem budžetskih prihoda kroz napore na suzbijanju sive ekonomije i snaženju fiskalne discipline, nastojao se smanjiti deficit javnih finansija, istovremeno koristeći mehanizme racionalizacije potrošnje. Poreskim oslobađanjima i podrškom kapitalnim i razvojnim projektima ojačana je razvojna komponenta fiskalne politike, u namjeri da se uvaži potreba finansiranja projekata koji u dugom roku osiguravaju ekonomski rast.

U okviru usklađivanja sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Vlada je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije i Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o reviziji sredstava iz fondova EU zvanja revizora raspoređuju se u grupe poslova sa izraženim koeficijentima u zavisnosti od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje poslova revizije EU fondova. S obzirom na ograničen broj profilisanog kadra koji ispunjava potrebne uslove, predloženim izmjenama stvaraju se uslovi za obezbjeđenje motivisanog i stručnog kadra za kvalitetno obavljanje revizije EU fondova.

Prijedlogom Zakona o izmjenama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uređuju se zarade generalnog sekretara, glavnog savjetnika i savjetnika zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, poštujući princip ujednačenosti zarada u javnom sektoru. Prilikom odlučivanja o ovom prijedlogu, ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je izdvojio mišljenje.

U okviru rasprave o Prijedlogu uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru, ministar unutrašnjih poslova je ocijenio da može biti problematično predloženo rješenje prema kojem je kao granica za nadoknadu za putovanje određena udaljenost više od 30 Km od radnog mjesta dok je, kako je naveo, u Skupštini određena udaljenost od 50 Km. S tim u Vlada je usvojila radni zaključak da do verifikacije materijala priređivač još jednom sagleda predloženo rješenje.

Vlada je usvojila Informaciju o mogućim rješenjima za otvorena pitanja iz oblasti energetike u okviru Berlinskog procesa i donijela zaključke kojima su nadležne institucije zadužene da preduzmu korake za uspostavljanje berze električne energije u Crnoj Gori. Rasrpravljajući o ovoj tački dnevnog reda ministri unutrašnjih poslova i rada i socijalnog staranja su zatražili dodatna objašnjenja u vezi sa procjenama koje sadrži materijal, a koje se tiču prednosti i mana formiranja crnogorske berze električne energije ili priključenja nekoj od postojećih berzi u regionu. Miistar unutrašnjih poslova je izrazio rezerve u vezi sa nekim procjenama koje sadrži materijal. Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović je u okviru rasprave saopštio da su u energetskoj politici Crne Gore definisani strateški pravci od kojih je jedan da Crna Gora bude regionalno energetsko čvorište za šta je jedan od uslova sopstvena energetska berza. Ministar Goran Danilović je u okviru ove tačke dnevnog reda izuzeo mišljenje.

U sklopu rasprave o kadrovskim pitanjima Vlada se saglasila sa predlogom predstavnika dijela opozicije u Vladi koji su zatražili su izmjenu kadrovskog rješenja pomoćnika direktora Direkcije za javne radove što je dužnost koja po Sporazumomu o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore i po Zakonu o primjeni Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore, pripada opoziciji. Vlada je jednoglasno prihvatila prijedloge za angažovanje predstavnika opozicije u centrima za socijalni rad i organima upravljanja u privrednim društvima na lokalnom nivou, kao i u organu lokalne uprave nadležnom za poslove finansija u Opštini Berane i Rožaje, čime je nastavljena realizacija Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore. Tim povodom, predsjedavajući, potpredsjednik Vlade Duško Marković pozvao je sve na najviši stepen trpeljivosti u početnoj fazi rada vlade izbornog povjerenja ocijenivši da svaka ishitrenost u političkim ocjenama i kvalifikacijama može štetiti zajedničkom projektu i kompromitovati ga u očima onih snaga koje sa političkog aspekta žele da ovaj projekat propadne.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Saopštenja

Oglas za nacionalnu kontaktnu osobu u Ministarstvu evropskih poslova u okviru Interreg Euro-MED i...

0
Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u svojstvu Nacionalnog tijela u okviru Interreg Euro-MED programa i Nacionalne URBACT tačke u okviru URBACT IV programa, poziva...

Novi podsticaj saradnji u oblasti Južnog Jadrana kroz fondove EU

0
Kroz projekte finansirane putem trilateralnog Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, crnogorske institucije i organizacije iskoristile su oko...

Vebinari posvećeni Drugom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa Dunavskog regiona

0
Program Dunavskog regiona objaviće 2. oktobra 2023. godine Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata. Poziv će trajati do 29. februara 2024. godine i biće otvoren...

Ministarstvo evropskih poslova počinje implementaciju projekta „Političko-pravni savjetodavni centar za Crnu Goru“

0
Povodom početka sprovođenja IPA projekta tehničke podrške pod nazivom „Političko-pravni savjetodavni centar za Crnu Goru“ čiji je primarni korisnik Ministarstvo evropskih poslova – Direktorat...

Produžen rok za Prvi poziv Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH – Crna...

0
Rok za dostavljanje predloga projekata u okviru Prvog poziva Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027 produžen je...