Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Vlada usvojila strateški dokument u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u...

Vlada usvojila strateški dokument u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u procesu pridruživanja EU

U okviru evropske agende, Vlada Crne Gore, na 167. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je Nacionalnu strategiju za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Predlogom akcionog plana za period 2016-2020. godine. To je strateški dokument u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i za otvaranje poglavlja 27, jednog od najzahtjevnijih u procesu pristupanja.

Strategijom su definisane mjere vezane za transponovanje, primjenu i jačanje administrativnih kapaciteta i bolju organizaciju relevantnih institucija, s posebnim akcenatom na potrebi za jačanjem domaćeg zakonodavstva. Takođe, definisane su i obaveze koordinacije aktivnosti državnih organa i organa lokalne samouprave nadležnih za zaštitu životne sredine u okviru procesa usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU. U skladu sa preporukama EU posebna pažnja posvećena je usklađivanju u sektorima: kvaliteta voda, upravljanja otpadom, zaštiti prirode i klimatskih promjena.

Takođe, usvojeni su i treći polugodišnji izvještaji o realizaciji Akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23. i 24. za period januar – jun 2016. godine.

Vlada je usvojila Predlog strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020. godina s Akcionim planom za njenu realizaciju. Glavni cilj reformskih aktivnosti je stvaranje efikasne i servisno orjentisane uprave, koju karakteriše rast povjerenja građana u njen rad. Posebni ciljevi reformi su: uspostavljanje portala e-uprave kao jedinstvene tačke pristupa elektronskim uslugama, unapređenje kontrole nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organa javne uprave, efikasnije ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama i unapređenje efikasnosti, efektivnosti i zadovoljstva građana kvalitetom usluga. Predsjednik Vlade je, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, podsjetio da je još ranije ocijenio da je reforma javne uprave jedna od najvažnijih strukturnih reofrmi koje naša zemlja treba da napravi. Današnja javna uprava nije u mogućnosti da odgovori na ono što je imperativ državne politike, a to je ekonomski rast, te će stoga ovo pitanje biti u prvom planu sljedeće vlade, zaključio je premijer.

Na sjednici je utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani. Osnovni razlozi za predviđene izmjene su: usklađivanje zakonodavstva u cilju ispunjavanja obaveza iz evroatlantskih integracija, zdravstvena zaštita u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, proširenja nadležnosti Savjeta za odbranu i bezbjednost i Ministarstva odbrane, proširenja nadležnosti iz oblasti vojno obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih poslova u oblasti odbrane, propisivanje normi koje se odnose na vojno diplomatske predstavnike i izmjene nadležnosti organizacione jedinice Ministarstva odbrane nadležne za inspekcijske poslove. Povodom ove tačke dnevnog reda ministar Goran Danilović izdvojio je mišljenje.

Vlada je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2016-2019. godine. Strateški cilj društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore je povećanje kvaliteta života svakog pojedinca. Model ekonomskog rasta u narednom periodu neće se mijenjati i najvećim dijelom će se zasnivati na stranim direktnim investicijama. Stoga, fokus ekonomske politike je na povećanju konkurentnosti ekonomije, uz primjenu strukturnih reformi i razvoj infrastrukture, a u cilju stvaranja uslova za rast domaćih i stranih investicija. Ovim dokumentom dati su srednjoročni ciljevi ekonomske i fiskalne politike, srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, na osnovu kojih su utvrdjeni i limiti potrošnje, koji su obavezujući za 2017. godinu, a indikativni za naredni srednjoročni period. Prilikom zaključivanja ove tačke dnevnog reda ministar Goran Danilović izdvojio je mišljenje.

Usvojena je Informaciju o poreskom dugu na dan 20.07.2016. godine. Tim povodom, zaduženi su nadležni organi da Vladi dostave prijedlog mjera za sistemsko rješavanje pitanja poreskog duga i da preduzima sve zakonom predviđene aktivnosti u cilju sprečavanja njegovog daljeg rasta.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji obaveza koje su definisane ugovorima o reprogramu poreskog duga opština i ugovorima o regulisanju međusobnih odnosa Države i opština po osnovu kreditnog zaduženja uz državnu garanciju. U raspravi je naglašeno da će Vlada insistirati na dosljednom sprovođenju ugovora, uključujući i aktiviranje klauzula o raskidu u slučaju neispunjavanja obaveza.

Donijeta je i Odluka o dugoročnom energetskom bilansu Crne Gore za period od 2017. do 2019. godina koji obuhvata: Bilans električne energije, Bilans uglja i Bilans naftnih derivata i mjere za njegovu realizaciju. Prilikom odlučivanja o ovoj tački, potpredsjednik Vlade Milorad Vujović izdvojio je mišljenje.

Vlada je donijela Odluku o načinu, postupku i kriterijumima za izbor ponuđača za izradu i realizaciju posebnog programa ulaganja preko kojeg lice može steći crnogorsko državljanstvo prijemom. Ministri Goran Danilović i Raško Konjević su izdvojili mišljenja i vezi ove Odluke.

U sklopu reformi u farmaceutskom sektoru, Vlada je donijela Uredbu o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova., kojom se trajno obezbjeđuje dostupnost neophodnoh ljekova stanovništvu Crne Gore. Donošenje nove Liste ljekova, sa preciziranim kriterijumima i ograničenjem za svaki lijek u skladu sa međunarodnim farmakoterapijskim i farmakoekonomskim smjernicama, a primjereno ekonomskoj moći Crne Gore, spada u prioritete farmaceutske politike koji su definisani Master planom razvoja Crne Gore do 2020.godine.

Takođe, donijeta je i Uredba o izmjeni Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova.

Vlada je usvojila Informaciju o pojavi zarazne bolesti kvrgave kože goveda, koja se sa Bliskog istoka širi po regionu, i odobrila da se iz Tekuće budžetske rezerve obezbijedi do 432.800 eura za sprovođenje mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje bolesti.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je imenovala Snežanu Radović za vršioca dužnosti generalne direktorke u Generalnom direktoratu za bilateralne poslove, Jelenu Burzan za vršioca dužnosti generalne direktorke u Generalnom direktoratu za multilateralne poslove, Anu Vukadinović za vršioca dužnosti generalne direktorke u Generalnom direktoratu za ekonomsku diplomatiju i kulturnu saradnju, Ivanu Glišević za vršioca dužnosti generalne direktorke u Generalnom direktoratu za koordinaciju programa pomoći EU i Miodraga Radovića za vršioca dužnosti generalnog direktora u Generalnom direktoratu za evropske poslove Ministartva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Vlada je opozvala Lambertusa Vosa sa dužnosti počasnog konzula Crne Gore u kraljevini Holandiji sa sjedištem u Mastrihtu, nakon što je Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Holandije obavijestilo Crnu Goru da je on svojim poslovnim aktivnostima prekršio holandske propise zbog čega je lišen slobode.

U okviru tekućih pitanja, Vlada je usvojila i mišljenja na više amandmana na predloge zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri, uz izdvojena mišljenja potpredsjednika Milorada Vujovića i ministara Raška Konjevića i Gorana Danilovića.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Saopštenja

Zenović – Miler: Dovršiti aktivnosti za IBAR, a onda zatvoriti spremna poglavlja

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović se tokom posjete Briselu sastao sa šefom Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu...

Evropski dan u Petnjici i Beranama

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević,  boraviće sa saradnicima u ponedjeljak, 22. aprila 2024. godine u radnoj posjeti  opštinama Petnjica i Berane. Posjeta je dio projekta...

Zenović sa članovima COELA-e: CG je spremna za narednu fazu pregovora i može da...

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović i ambasador Petar Marković, šef Misije Crne Gore pri EU, sastali su se danas u...

URBACT IV: Objavljen Poziv za dobre prakse

0
Poziv za dobre prakse u okviru programa URBACT IV objavljen je 15. aprila i biće otvoren  do 30. juna 2024. godine. Poziv je namijenjen lokalnim...

Zajednički konsultativni odbor EU i CG: Crna Gora napreduje na putu ka članstvu u...

0
Osamnaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore (ZKO), koji je danas održan u Podgorici, poslao je jasnu poruku institucijama...