Zapisnik sa I sjednice pregovaračke radne grupe od 19. V 2023.