Naslovnica Press info Press IPA Završena finalna konferencija projekta ArTVision na Cetinju

Završena finalna konferencija projekta ArTVision na Cetinju

Ministartvo kulture je predhodne sedmice bilo domaćin završne međunarodne konferencije projekta artvision, kojom je obilježen i najavljen formalin kraj ovog projekta.

Na konferenciji je učestvovalo preko 70 gostiju, predstavnika zemalja partnera i uz prisustvo brojnih gostiju i javnosti predstavljeni su rezultati na nivou cijelog projekta postignuti tokom njegovog dvogodišnjeg trajanja.

Finalni događaj je počeo konferencijom za medije, na kojoj su govorili visoki predstavnici institucija iz svih partnerskih zemalja: Crne Gore, Italije, Hrvatske i Albanije. Ispred Ministarstva kulture koji je institucionalni partner u ovom projektu, govorila je Dragica Milić, generalna direktorka Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministartvu kulture, dok su ostali govornici bili: Piacentino Ciccarese – regija Pulja (vodeći partner), Valerija Jurešić – Primorsko-goranska Županija, Decimo Poloniato – regija Veneto, Blerta Selenica – direktor Evropskih Intergracija I uskladjivanja pravne regulative -Ministarstvo kulture Albanije a putem video linka obratila se regionalna ministarka za Mediteran, kulturu i turizam- Silvia Godelli.

Nakon press konferencije uslijedio je niz prezentacija rezultata, ciljeva i vrijednosti postignutih od strane svih projektnih partnera, kao i njihov način i put realizacije tokom prethodne dvije godine. Prije svega je istaknuta činjenica da je ArTVision postavio osnovu novog načina za dizajn i širenje kulture i savremene umjetnosti. Audiovizelna produkcija, dokumentarci, izložbe, mreže znanja i stručnosti, ali i mobilnost umjetnika, terenske obuke, publikacije, prijedlozi javnih politika na temu kulture, ovo je fokus projekta koji je uključivao javne i privatne partnere, muzeje, akademije, univerzitete širom Jadrana. Svi su učestvovali u tekućem i živom dijalogu, s namjerom širenja vizije umjetnosti do šire publike i stvaranja stalne razmjene između umjetnika iz različitih zemalja s ciljem formiranja zajedničkog jezika i novog načina saradnje.

Ovom prilikom je i zvanično najavljena saradnja projekta sa Medjunarodnim Filmskim Festivalom u Veneciji sa kojim je u okviru Memoranduma o namjerama sa Odsjekom za kinematografiju Ministarstva za UKT, pokrenuta inicijativa “ARTVISION AWARDS”, koja predviđa da, tokom 72. Međunarodnog Filmskog Festivala u Veneciji (od 02. do 12. septembra 2015.), budu nagrađena najbolja audio-vizuelna djela nastala u okviru ArTVision-a, od strane stručnog žirija. Ovo je jedan od važnijih sporazuma nastalih u cilju održivosti ali i prestiža i vidljivosti, koji valorizuje sami projekat ali i iznad svega, umjetnike i učesnike u njemu.

Na poslednjoj sesiji konferencije pod nazivom Art Star Talk predstavio se umjetnik Aleksandar Đuravčević predstavnik Crne Gore na ovogodišnjem Bijenalu u Veneciji, sa njim je razgovor vodila Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i komesar ovogodišnjeg Bijenala. Medju prisutnima su bili kustosi , istoričari umjetnosti I umjetnici iz Pulje, venecije albanije I Hrvatske koji su podijelili svoja iskustva učestvovanja u projketu Artvision I sličnim projektima, I razgovarali na teme pozicija i mogućnosti umjetnika Jadranske regije, iskustvima sa venecijanskog Bijenala, art marketima na ovim područjima i šire.

Podsjećamo da je projekat Artvision –a.live.art.channel, sufinansiran iz programa IPA Jadranske prekogranične saradnje 2007-2013, (Mjera 3.3, „Komunikacione mreže”) počeo sa realizacijom u februraru 2013. godine, a rezultat partnerskog vođenja od strane regije Pulja- Sektora za politiku promocije teritorije, znanja i talenata i obuhvata široko partnerstvo koje uključuje: regiju Pulja- Fondaciju Muzeja savremene umjetnosti „Pino Paskali“; regiju Veneto – Sektor za kulturne i aktivnosti vezane za performans i Akademiju lijepih umjetnosti u Veneciji; Crnu Goru- Ministarstvo kulture Crne Gore, Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinja i Radio televiziju Crne Gore; Albaniju- Ministarstvo kulture Albanije i Akademiju umjetnosti u Tirani; Hrvatsku- Primorsko-goransku županiju i tv kanal RI.

Ovo je projekat kulturne komunikacije čiji je cilj izrada prve strukturirane “mreže” transmedijske umjetničke komunikacije na jadranskom području, potencirajući izazov u ime umjetnosti, saradnju i razmjenu umjetničkih djela i umjetnika, jezika i formata, od vizije umjetnosti do novog načina gledanja na Jadran.

Projekat “arTVision – A live art channel” je pilot projekat koji za strateški prioritet ima inovaciju u kulturnoj komunikaciji između zemalja jadranske oblasti, u namjeri da se valorizuju lokalni talenti na globalnom nivou, da se promoviše mobilnost umjetnika i umjetničkih djela, da se u jadranskoj oblasti proizvode i distribuiraju inovativni audio-vizuelni formati, koji su u mogućnosti da približe savremenu umjetnost.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je kreiranje tematskog transmedijalnog kanala, koji može ponuditi kulturne sadržaje visokog kvaliteta i originalnosti u svim oblastima savremene umjetnosti.

REZULTATI PROJEKTA

 formiranje mreže jadranskih TV ekipa artvision (5 TV ekipa: Albanija, Hrvatska, Crna Gora, Pulja, Veneto), koordinisane od strane pulješke TV ekipe;
 aktiviranje transmedijalnog kanala arTVision koji će biti operativan putem sajta projekta, socijalnih mreža, muzejskih mreža i medija uključenih u projekat;
 produkcija 138 originalnih audio-vizuelnih proizvoda (intervjui, reportaže, instant novosti, umjetnički video zapisi itd.) od strane pet televizijskih ekipa, operativnih na partnerskim teritorijama;
 produkcija 15 kratkih filmova (dokumentaraca – priča o radu savremenih umjetnika) od strane tri profesionalna filmska stvaraoca iz svake partnerske oblasti;
 realizacija istraživanja o kulturnim organizacijama koje su operativne u zemljama jadranske oblasti, uz intervjue 250 kulturnih radnika i identifikaciju 25 primjera najbolje prakse;
 organizovanje “Future Search” konferencije u Veneciji, dvodnevno savjetovanje, razmjena dobre prakse i saradnja u oblasti politika kulture;
 zajednička izrada dokumenta u obliku smjernica za razvoj politika kulture u jadranskoj oblasti, usvojiv od strane zemalja Partnera;
 realizacija 6 “Light Residence”, umjetničke rezidencije u zemljama Partnerima, koje su omogućile mobilnost od oko 30 mladih umjetnika (studenata ili bivših studenata partnerskih Akademija, odnosno onih koje su sarađivale na projektu) i uključile 5 “Art-star” – međunarodnih umjetničkih zvijezda;
 realizacija 5 faza putujuće izložbe, pod nazivom “Coexistence. For a new Adriatic koinè” (Suživot. Za novi zajednički, jadranski jezik), koja je predstavila djela 25 umjetnika u nastajanju iz pet zemalja Partnera;
 konferencije za štampu, događaji i javne inicijative koje sprovode i uređuju partneri, usmjerene na diseminaciju rezultata projekta i otpočinjanje konstruktivnog dijaloga sa kulturnim radnicima i akterima iz ovog područja;
 učestvovanje na sajmovima i međunarodnim festivalima u svim zemljama koje su uključene u projekat, uz prezentaciju aktivnosti i audio-vizuelne produkcije arTVision;
 izrada Održivog prekograničnog plana (Cross Border Sustainability Plan), za definisanje korisnih akcija u korist buduće održivosti projekta i aktivacije jednog plana koji podrazumijeva saradnju sa brodkasterima;
 potpisivanje dva Memoranduma o namjerama sa Ministarstvom umjetnosti, kulture i turizma – Odsjeci kinematografije i savremene umjetnosti, koji predviđaju akcije okrenute ka valorizaciji audio-vizuelnih proizvoda projekta, kao i njegovu održivost. U okviru ovih akcija, trenutno je u fazi organizacija događaja dodjele nagrada “arTVision Awards”, u sklopu Međunarodne izložbe kinematografske umjetnosti u Veneciji – 2015;
 sastanci između partnera, koji podrazumijevaju ojačavanje upravljanja projektom i aktiviranje odnosa između institucija i aktera projekta.

ARTVISION CHANNEL I AUDIO-VIZUELNA PRODUKCIJA

Transmedijalni tematski kanal arTVision usmjeren je na širenje poznavanja savremene umjetnosti u svim njenim različitim oblicima. Sama srž projekta oslikava se u implementaciji prve “mrežne” transmedijalne, umjetničko-komunikacione strukture u jadranskoj oblasti, kroz jedan arhipelag međusobno povezanih televizijskih redakcija, posvećenih produkciji i emitovanju sadržaja direktno sa izvora novih granica savremenih vizuelnih umjetnosti, neposredno prikazanih u njihovoj sadašnjoj istoriji.
U Albaniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Pulji i Venetu je tokom 2014. godine formirano 5 usko specijalizovanih TV ekipa, sastavljenih od profesionalaca i mladih umjetnika koji prenose “viziju umjetnosti o umjetnosti”, realizujući reportaže, audio-vizuelne pilot projekte, instant vijesti o umjetnosti Jadrana, pripovijedajući na jednostavan i tačan način “direktne novosti iz umjetnosti”. TV ekipa Pulje je koordinator zajedničkih aktivnosti. ArTVision u suštini funkcioniše kao jedna međunarodna agencija koja, u duhu ekonomske i kulturne promocije, upotrebljavajući komunikacione mreže i infrastrukturu već postojećih medija u partnerskim zemljama, pruža javnim i privatnim institucijama, informacionim organima, televizijama, web portalima, mrežama muzeja i socijalnim mrežama, pregled i usluge vezano za savremenu umjetnost.

“KOEGZISTENCIJA” I NOVI JEZIK U UMJETNIČKOJ SARADNJI

“Coexistence: for a new Adriatic Koinè” je jedna izložba, podijeljena na pet različitih verzija, po jedna za svaku državu domaćina, koja je u ime jednog novog, zajedničkog jadranskog jezika (Koinè), prevela teritorijalne identitete u dinamike odnosa, otvorenosti i razmjene. To je višeglasno pripovijedanje, ono koje kazuju 25 mladih umjetnika – 5 iz svake partnerske države – koje se artikulisalo kroz Albaniju, Crnu Goru, Hrvatsku, Veneto i Pulju, kako bi se pronašli zajednički imenitelji i diskontinuitet među narodima koji dijele prostor Jadranskog mora. Ovo putovanje je otpočelo u avgustu 2014.godine, od sugestivne Piramide iz Tirane, revitalizujući je, nastavljajući ka Nacionalnoj galeriji crnogorske umjetnosti “Miodrag Dado Đurić” na Cetinju, ka Muzeju moderne i savremene umjetnosti u Rijeci, Magacinima Soli u Veneciji, zaključno sa Muzejem Pino Pacsali di Polignano a Mare, u martu 2015. godine.
Jedan horski događaj, koji je okupio preko 20hiljada posjetitelja, koji je stimulisao multikulturalni dijalog i jedan novi način kreiranja umjetnosti, kulture i saradnje.

“LIGHT RESIDENCE” I ULOGA MLADIH

Mladi umjetnici među studentima i tek svršenim studentima sa Univerziteta i Akademija umjetnosti, bili su protagonisti arTVision-a. Pored direktnog učestvovanja na projektu, u svojstvu partnera: Akademije lijepih umjetnosti iz Venecije, Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja i Univerziteta umjetnosti iz Tirane, bili su uključeni i drugi subjekti: tri Akademije lijepih umjetnosti iz Pulje (Bari, Fođa, Leće), kao i Akademija primijenjenih umjetnosti iz Rijeke.

Oko 30 studenata i bivših studenata umjetnosti raznih zemalja partnera, su imali priliku učešća u mobilnoj umjetnosti u 5 “Light Residence”, odnosno kratkotrajnih rezidencijalnih formi umjetničke razmjene i prekograničnog gostoprimstva, koje su se održavale u periodu od novembra 2014. do marta 2015. u Bariju, Fođi, Leće, Tirani, Rijeci, Cetinju i Veneciji. Rezidencije su ugostile i “art show”, performanse od strane međunarodno priznatih umjetnika: dizajnere Alida Cappellini-ja i Giovanni Licheri-ja, muzičara Vito Lo Re-a, umjetnika Gorana Petercol-a, pozorišnog režisera Paola Magelli-ja i filmskog režisera Alessandro Rossetti-ja.

“FUTURE SEARCH” KONFERENCIJA I POLITIKE KULTURE

Jedna intenzivna, dvodnevna koneferencija, koja se održala u Veneciji, u decembru mjesecu 2014., koja je zapečatila jedan proces analize i razmjene dobre prakse u oblasti kulturnih politika, kao završnica jednog kvali-kvantitativnog istraživanja, vođena od strane kulturnih radnika koji su aktivni u jadranskoj oblasti (uz obradu 250 upitnika i identifikaciju 25 primjera najbolje prakse i detaljnih intervjua).
Upotrebljavajući metodologiju participativnog projektovanja, učesnici Future Search Conference koji dolaze iz raznih zemalja jadranske oblasti imaju za cilj izradu efikasnog scenarija promjene, počevši od analize postojeće situacije, elaborirajući jedan zajednički budući plan. Taj zajednički posao je za rezultat imao definisanje “preporuka” za razvoj kulture i umjetnosti, kao i uređivanje jednog dokumenta sa smjernicama u oblasti politika kulture. Primorsko-goranska županija je već izrazila interes za usvajanje dokumenta, kao podršku svom Akcionom planu na temu saradnje i kulture.

“MODEL ARTVISION” NA SAJMOVIMA I MEĐUNARODNIM FESTIVALIMA

Između ostalih, najvažnije inicijative koje su vidjele prezentaciju modela “arTVision” i njegovu audio-vizuelnu produkciju su: Filmski festival – Venecija, edicije 2013. i 2014.; Salon kulturnih dobara – Venecija 2013.; Festival umjetničke knjige – Tirana 2014.; Festival pomorske državne imovine – km 278 – Senigallia 2014; XX Međunarodni TV Festival – Bar 2014; Nextwork Forum – Castellaneta 2014; Me4.eu/Eu4.me – Podgorica 2014; Dani Crne Gore – Bari 2014; Festival imaginacije – Perugia 2014; BIT Turistički sajam – Milano 2015; EU info day – Niksic 2015; XVI Festival evropskog filma – Lecce 2015.

BUDUĆA ODRŽIVOST PROJEKTA

Održivost projekta se oslanja na mogućnosti širenja sadržaja arTVision-a, koristeći se već postojećim medijatorskim infrastrukturama i komunikacionim mrežama u raznim zemljama partnerima. Sa ciljem identifikovanja strategije koja bi potpomogla ovu zamisao, realizovan je Prekogranični plan održivosti (Cross Border Sustainability Plan), koordinisan od strane Ministarstva kulture Albanije i Regije Pulja, sa ciljem kreiranja permanentnog umrežavanja partnera, pridruženih partnera i aktivnih brodkastera u pomenutim državama, kako bi se ustanovili odnosi i korisna partnerstva koja bi garantovala produžavanje aktivnosti i nakon okončanja finansiranja Programa IPA Adriatico.

Jedan od važnijih rezultata je aktivacija dva Memoranduma o namjerama, jednog između italijanskog Ministarstva umjetnosti, kulture i turizma – Odsjek za savremenu umjetnost i Regije Pulja, a drugog između italijanskog Ministarstva umjetnosti, kulture i turizma – Odsjek za kinematografiju, Regije Pulja i Regije Veneto, sa ciljem pružanja vidljivosti projektu i diseminacije rezultata.

Posebno, u okviru Memoranduma o namjerama sa Odsjekom za kinematografiju Ministarstva za UKT, je pokrenuta inicijativa “ARTVISION AWARDS”, koja predviđa da, tokom 72. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji (od 02. do 12. septembra 2015.), budu nagrađena najbolja audio-vizuelna djela arTVision, od strane stručnog žirija.

Ministarstvo kulture

Saopštenja

Pljevlja obilježavaju Dan planete Zemlje u okviru projekta “EU4ME: Osnaživanje opština za evropsko angažovanje”

0
U okviru projekta ,,EU4ME: Osnaživanje opština za evropsko angažovanje“, Opština Pljevlja planira da u sklopu aktivnosti podržanih projektom obilježi 22. april -  Dan planete Zemlje. Dan planete Zemlje obilježava...

Zenović – Miler: Dovršiti aktivnosti za IBAR, a onda zatvoriti spremna poglavlja

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović se tokom posjete Briselu sastao sa šefom Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu...

Evropski dan u Petnjici i Beranama

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević,  boraviće sa saradnicima u ponedjeljak, 22. aprila 2024. godine u radnoj posjeti  opštinama Petnjica i Berane. Posjeta je dio projekta...

Zenović sa članovima COELA-e: CG je spremna za narednu fazu pregovora i može da...

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović i ambasador Petar Marković, šef Misije Crne Gore pri EU, sastali su se danas u...

URBACT IV: Objavljen Poziv za dobre prakse

0
Poziv za dobre prakse u okviru programa URBACT IV objavljen je 15. aprila i biće otvoren  do 30. juna 2024. godine. Poziv je namijenjen lokalnim...