Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 5. Javne nabavke

Poglavlje 5. Javne nabavke

O čemu se pregovara?

Sistem javnih nabavki čine još javno-privatno partnerstvo i koncesije. Projekti javno-privatnog partnerstva su projekti koji imaju za cilj zadovoljenje neke javne potrebe, odnosno projekti koji za cilj imaju pružanje javne usluge iz nadležnosti javne vlasti.

Javne nabavke u Evropskoj uniji obuhvataju skup djelovanja naručilaca iz država članica Evropske unije radi nabavke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova. Naručioci podrazumijevaju javne naručioce, kao što su državne institucije, gradovi, opštine i sektorske naručioce koji obavljaju djelatnosti vodosnabdijevanja, snabdjevanja energijom, obezbjeđivanja saobraćajnih i poštanskih usluga.

Podoblasti?

Podoblasti u okviru poglavlja 5 su:

1. Opšti principi

2. Dodjela ugovora

3. Pravna zaštita i klasični sektor

4. Komunalni sektor

5. Koncesije

6. Rječnik javnih nabavki

7. Elektronske javne nabavke

8. Održive javne nabavke

9. Nabavke u oblasti odbrane

Kada je otvoreno poglavlje?

Pregovačko poglavlje 5 – Javne nabavke zvanično je otvoreno 18. decembra 2013. godine.

Mjerila za zatvaranje?

Crna Gora intenzivno radi na ispunjavanju evropskih standarda i stvaranju uslova za zatvaranje ovog poglavlja, kroz ispunjavanje završnih mjerila:

1. Crna Gora treba da uskladi svoj nacionalni okvir s pravnom tekovinom u svim oblastima javnih nabavki s posebnim naglaskom na koncesije, privatno-javno partnerstvo i javne nabavke za potrebe odbrane, u skladu sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki i saglasno Ugovoru o funkcionisanju EU i drugim relevantnim odredbama pravne tekovine

2. Crna Gora treba da uspostavi adekvatne administrativne i institucionalne kapacitete na svim nivoima i preduzima mjere da osigura odgovarajuće sprovođenje i implementaciju nacionalnih zakona u ovoj oblasti blagovremeno prije ulaska

3. Crna Gora treba da demonstrira bilans rezultata fer i transparentnog sistema javnih nabavki koji obezbjeđuje vrijednost za novac, konkurentnost i jake mjere osiguranja protiv korupcije

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

Fokus aktivnosti u narednom periodu će biti na usklađivanje sa pravnom tekovinom EU i implementacija Zakona o javno-privatnim partnerstvima i javnim nabavkama, zatim priprema detaljnog i sveobuhvatnog plana za odvijanje elektronskih javnih nabavki. Takođe predstoje aktivnosti u okviru funkcionisanja sistema pravnih lijekova, kao i administrativnih kapaciteta i uspostavljanje IT infrastrukture Državne komisije za kontrolu javnih nabavki.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Pregovarač za poglavlje 5, kao i šef Radne grupe su iz Ministarstva finansija, dok se kontakt osoba za Radnu grupu bira iz Kancelarije za evropske integracije.

Pored predstavnika Ministarstva finansija članovi Radne grupe su predstavnici sljedećih organa i organizacija: Uprava za javne nabavke, Ministarsvo saobraćaja i pomorstva, Državna revizorska institucija, NVO Institut alternativa, Montenegro biznis alijansa, Uprava za inspekcijske poslove, Zajednica opština Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore, Agencija za sprječavanje korupcije, predstavnik Vlade Crne Gore, NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Državna komisija za kontrolu javnih nabavki.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Jedna od predrasuda građana i građanki Crne Gore u odnosu na EU jeste da će proces javnih nabavki ići na štetu građana, posebno ako se proširi mogućnost da više stranih kompanija učestvuju u tom procesu, da će preovladati interes tih kompanija, a ne javni interes, kao i da nije moguće ograničiti zloupotrebu javnih ovlašćenja na štetu javnog interesa u postojećim društveno-političkim okvirima.

Ali, kao što je već rečeno, EU je ustanovila određena načela (nediskriminacije, jednakog tretmana, transparentnosti, proporcionalnosti, uzajamnog uvažavanja) i standarde koji se moraju primjenjivati u svim postupcima javnih nabavki i jednako prema svim učesnicima tog postupka, a isti je pod priličnom pažnjom institucija EU, čime se značajno sužava prostor za zloupotrebe.

nazad na vrh

Poglavlje 5 - Press

Crnogorski sistem javnih nabavki među najstabilnijim u regionu

23-06-2020

Crnogorski sistem javnih nabavki je jedan od najstabilnijih sistema u regionu, ocijenili su eksperti TAIEX peer-review misije Evropske komisije u najnovijem Izvještaju o sistemu javnih nabavki Crne Gore. Ocjene su bazirane na navodima Izvještaja, uvažavajući činjenicu da je misija u Crnoj Gori bila posljednja ekspertska misija u toku 2019. godine u regionu, nakon što su prethodno eksperti posjetili sve susjedne zemlje Zapadnog Balkana. U izvještaju se navodi da su mnoga pitanja sa kojima se susrijeću susjedne zemlje već riješena u Crnoj Gori...

Konstatovan napredak Crne Gore u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije

16-06-2020

Crna Gora je tokom protekle godine nastavila da ostvaruje napredak u oblastima unutrašnjeg tržišta i konkurencije, ocijenjeno je na 11. sastanku Pododbora između Crne Gore i Evropske komisije koji pokriva ove oblasti. Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak istakao je da je u poglavljima pokrivenim Pododborom za unutrašnje tržište i konkurenciju (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 28) urađeno dosta, kao i da nadležne institucije intenzivno rade na uključivanju prednosti i kvaliteta unutrašnjeg EU tržišta u crnogorski sistem. ...

Kolegijum za pregovore sa EU: Ojačati Kancelariju za EU, smanjiti format radnih grupa

06-07-2018

Kolegijum za pregovore Crne Gore i Evropske unije razmotrio je danas na XX sjednici stanje u pregovaračkom procesu i zaključio da predstojeći izazovi u integracionom procesu iziskuju jačanje kadrovskih kapaciteta Kancelarije za evropske integracije i ustanovljavanje procedura koje će podrazumijevati nagrađivanje najodgovornijih subjekata u pregovorima na osnovu ostvarenog rezultata.

Crna Gora nastavlja napredak u pregovaračkim poglavljima

20-06-2018

Crnogorske institucije nastavljaju sa daljim unapređenjem stanja u 7 pregovaračkih poglavlja koja su bili tema sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održanog danas u Briselu. Sastanak su otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Jesus-Gimeno i generalna direktorica za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić. ...

Kolegijum za pregovore: Izvještaja o napretku svjedoči o razvojnom putu Crne Gore

16-11-2015

Izvještaja o napretku Crne Gore u 2015. godini svjedoči o njenom razvojnom putu, potvrđujući rezultate koje je država ostvarila tokom proteklih godinu dana, ocijenjeno je na Kolegijumu za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim je predsjedavao predsjednik Vlade Milo Đukanović.

Podrška evropskih partnera važna za nastavak reformi

26-06-2015

Poruke ohrabrenja i podrške Crnoj Gori od strane evropskih i belgijskih partnera, kao i konkretna ekspertska saradnja i pomoć, obezbijediće nastavak dobre dinamike reformi u našoj zemlji, što će biti reflektovano i u ovogodišnjem Izvještaju o napretku Evropske komisije, saopštio je ministar finansija dr Radoje Žugić na kraju trodnevne posjete evropskim institucijama i belgijskom Ministarstvu finansija.