Menu
legendica
A+ A A-

Poglavlje 16. Porezi

Poglavlje 16. Porezi

O čemu se pregovara?

Prihodi od poreza, kao prihodi države, od velikog su značaja prilikom kreiranja državnog budžeta i preuzimanja strateških obaveza države u rešavanju određenih ekonomskih i socijalnih problema. Unutar Evropske unije ne postoji obaveza usklađivanja svih vrsta poreza, a poreska harmonizacija se postiže kroz koordinaciju poreskih sistema država članica EU, s ciljem izbjegavanja nacionalnih poreskih mjera koje mogu negativno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU. Svaka država članica ima pravo da zadrži vlastiti poreski sistem, pa čak i da uvodi nove poreske oblike, uz obavezu da neke njihove djelove (poresku stopu, osnovicu i sl.) uskladi s evropskim propisima. Države članice jednoglasno odlučuju o pitanjima iz područja oporezivanja, što dodatno čuva njihovu nacionalnu autonomiju.

Podoblasti?

Poglavlje Porezi podijeljeno je na četiri potpoglavlja: indirektno oporezivanje, direktno oporezivanje, administrativna saradnja i uzajamna pomoć, operativni kapaciteti i kompjuterizacija.

Direktni porezi su porezi koji terete privrednu sposobnost obveznika pogađajući neposredno (direktno) njegovo bogatstvo ili prihode. U direktne poreze se svrstavaju porezi na prihode, odnosno dohodak, porezi na imovinu i porezi na upotrebu dobara.

Većinu odredbi vezanih uz ove vrste poreza države članice određuju same, poštujući četiri slobode iz Ugovora o Evropskoj zajednici (slobodu kretanja roba, usluga, osoba i kapitala).Pravna tekovina Evropske unije na polju direktnih poreza odnosi se uglavnom na poreze na dobit (koje plaćaju preduzeća). Cilj EU je sprečavanje štetne poreske konkurencije između država članica i podupiranje načela slobodnog kretanja kapitala. Nepostojanje ovih pravila u prošlosti je dovelo do davanja pretjeranih poreskih podsticaja u pojedinim državama članicama, s ciljem privlačenja stranih ulaganja, često na račun drugih država EU u kojima je ulaganje bilo ekonomski opravdanije. U svrhu uklanjanja štetnih poreskih mjera države članice se obavezuju

Kodeksom ponašanja pri oporezivanju poslovanja. Zajedničkim pravilima EU osigurava se usklađenost poreskih stopa za prekogranična plaćanja kamata, autorskih prava kao i za prekograničnu prodaju robe i usluga unutar preduzeća (takozvane transferne cijene).

Indirektni porezi su porezi koji se naplaćuju u vezi sa radnjama proizvodnje, potrošnje ili razmjene dobara.

Indirektni porezi odnose se na porez na dodatu vrijednosti (PDV) i akcize na duvanske proizvode, alkohol, energente i električnu energiju, koji neposredno utiču na slobodno kretanje robe i slobodu pružanja usluga. Stoga je potrebno usklađivanje na nivou EU, jer promjene i razlike u PDV-u ili akcizama za navedene proizvode mogu lako narušiti tržišnu konkurenciju.Porez na dodatu vrijednost (PDV) uveden je 1970. godine kao opšti porez na potrošnju, primjenjiv na sve faze proizvodnje i distribucije dobara i usluga. Minimalna stopa PDV-a u EU iznosi 15 % i važi za većinu roba i usluga. Razlike postoje među pojedinim državama članicama i kreću se od 15 % u Luksemburgu, Kipru (17%) i Malti (18%), preko stope od 19% u Njemačkoj, do najviših stopa od 25 % u Danskoj i 27 % u Mađarskoj.

Stope niže od prosjeka dopuštene su za proizvode i usluge koji nisu konkurentni proizvodima i uslugama iz drugih država članica, kao što su npr. ljekovi i sl. Porezi i pravna tekovina EU koji se odnose na akcize obuhvataju propise s ciljem usklađivanja za tri kategorije proizvoda: duvanski proizvodi, alkoholna pića i energenti. Navedeni propisi, između ostalog, određuju minimalne stope poreza za svaku vrstu proizvoda. Minimalne poreske stope za gorivo, prirodni plin, struju i ugalj su u interesu poštene konkurencije i predstavljaju sredstvo za podsticanje uštede energije kao i za korišćenje ekološki prihvatljivih goriva. Ipak, propisi na nivou EU dovoljno su fleksibilni da omoguće posebne nacionalne okolnosti. Države članice mogu odrediti posebne poreze i na druge kategorije proizvoda čija primjena ne smije stvarati prepreke slobodnom kretanju robe izvan teritorije te države.

Zakonodavstvo Unije u području administrativne saradnje i uzajamne pomoći između poreskih i carinskih tijela zemalja članica nudi rješenja u vezi razmjene informacija, kako bi se, s jedne strane, onemogućilo nezakonito i zakonito izbjegavanje plaćanja poreza, a s druge, omogućilo prikupljanje podataka o poreskim subjektima, kako automatizmom, tako i na zahtjev.

Operativni kapaciteti i kompjuterizacija su veoma značajni za povezivanje i razmjenu informacija na nivou poreskih vlasti Unije. S tim u vezi nacionalne kapacitete treba unapređivati u cilju dobijanja kompaktnog i funkcionalnog mehanizma koji će se profilisati kao pouzdan i kredibilan partner drugim evropskim poreskim sistemima u okviru EU.

Kada je otvoreno poglavlje?

Poglavlje 16 – Porezi zvanično je otvoreno 30. marta 2015. godine na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Mjerila za zatvaranje?

U poglavlju 16 Evropska komisija je definisala tri završna mjerila:

1. Crna Gora usvaja zakone u područjima koja zahtijevaju daljnje usklađivanje. Trebalo bi, prije svega, ostvartiti značajan napredak u smjeru usklađivanja u području PDV-a, akciza i direktnih poreza. Dostavlja Komisiji detaljan plan za postizanje pune usklađenosti s pravnom tekovinom EU do datuma pristupanja.

2. Crna Gora ima odgovarajući administrativni kapacitet i potrebnu infrastrukturu u svojim centralnim i lokalnim poreskim ispostavama za sprovođenje i primjenu poreskog zakonodavstva i efikasnu naplatu poreza i kontrolu poreskih obveznika. Osim toga, Crna Gora osigurava da će Centralna kancelarija za vezu i Centralna kancelarija za saradnju u oblasti akciza, imati dovoljno zaposlenih i biti adekvatno operativne nakon pristupanja.

3. Crna Gora pokazuje dovoljan napredak u razvoju svih IT sistema poreske uprave uključujući i one koje se odnose na međusobno povezivanje, naročito onima za PDV (VIES), akcize (EMCS) i IT sisteme potrebne za poresku saradnju i razmjenu informacija u području direktnog oporezivanja.

Završna mjerila u poglavlju 16 – Porezi prevashodno su usmjerena ka usklađivanju nacionalnog s evropskim zakonodavstvom, kao i unapređenju kako administrativnih i infrastrukturnih, tako i infromacionih kapaciteta. Informatičko povezivanje je od ključnog značaja za ovo poglavlje u cilju nesmetanog i pravovremenog cirkulisanja informacija i neometane uzajamne saradnje poreskih vlasti.

Koje su aktivnosti u narednom periodu?

U narednom periodu Crna Gora će biti posvećena ispunjavanju obaveza iz poglavlja 16, što podrazumijeva usvajanje zakona iz oblasti indirektnog i direktnog oporezivanja kao što su – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Takođe, neophodno je nastaviti sa sprovođenjem Akcionog plana koji se bavi pitanjima istaknutim u Analizi Poreske uprave pomoću instrumenata za dijagnostičku ocjenu (TADAT), kao i finalizovanje aktivnosti na potpisivanju Multilateralne konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima.

Institucije /organizacije koje učestvuju u pregovaračkoj grupi?

Vlada Crne Gore i Ministarstvo finansija nadležni su za vođenje poreske politike, dok je za njenu implementaciju poreske zadužena Poreska uprava. Takođe, članovi Radne grupe pregovaračkog poglavlja 16 su i predstavnici Centralne banke, Uprave carina, kao i predstavnici civilnog sektora.

Koja je korist za Crnu Goru od ovog poglavlja?

Crna Gora će biti u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo u oblasti razmjene poreskih informacija s nadležnim institucijama EU, što će doprinijeti efikasnijoj kontroli naplate i smanjenju izbjegavanja plaćanja i utaje poreza i dovesti do značajnog povećanja budžetskih prihoda i smanjenja nezaposlenosti.Crnogorski građani moći će da se zapošljavaju u drugim zemljama članicama EU, pri čemu će uživati iste poreske olakšice koje ima i matični radnik.

Jedna od prednosti je i činjenica da nakon pristupanja Crne Gore EU, crnogorski državljanin više neće biti u obavezi plaćanja PDV -a na polovni automobil uvezen iz neke od zemalja članica EU.

Kada su u pitanju crnogorske kompanije, prednosti poslovanja unutar EU u smislu oporezivanja odnosese na niže administrativne troškove za preduzetnike (ukidanje carinskih barijera); manje birokratije (eUprava, smanjenje administrativnih i statističkih formalnosti koje izvršavaju poslovni subjekti, posebno mala i srednja preduzeća); transparentno i bezbjedno poslovanje za preduzetnike u svim državama članicama (besplatna provjera validnosti PDV identifikacionih brojeva).

nazad na vrh

Poglavlje 16

Crna Gora posvećena obavezama iz pregovaračkog procesa

07-11-2019

Crna Gora je, postizanjem značajnih rezultata ponovo potvrdila snažnu posvećenost pregovorima sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je danas održan u Briselu. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević istakao je da sastanci pododbora predstavljaju odličnu platformu za razmatranje ostvarenih rezultata, kao i pitanja i izazova u kojima je potreban dodatan angažman, a sve u cilju njihovog efikasnijeg rješavanja i unapređenja stanja u datim oblas...

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

10-09-2015

Svaka država članica EU odgovorna je za upravljanje vlastitom poreskom politikom, koja je temeljnoobilježje nacionalnog suvereniteta.

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

12-07-2015

Ulaskom u EU Crna Gora uglavnom neće morati da mijenja poreske stope ali hoće akcizu na cigarete. Moraće da uvede akcizu na prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju kazao je u intervjuu Pobjedi Novo Radović, rukovodilac Poglavlja 16 -oporezivanje. "Poreske stope koje se primjenjuju u Crnoj Gori su uglavnom usklađene sa propisima EU i uglavnom će se mijenjati stope kod akciza na cigarete, kao i kod određenih proizvoda koji će biti obuhvaćeni obavezom za plaćanje akcize", kaže Radović. ...

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...

Poglavlje 16 - Press

Crna Gora posvećena obavezama iz pregovaračkog procesa

07-11-2019

Crna Gora je, postizanjem značajnih rezultata ponovo potvrdila snažnu posvećenost pregovorima sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je danas održan u Briselu. Glavni pregovarač Aleksandar Drljević istakao je da sastanci pododbora predstavljaju odličnu platformu za razmatranje ostvarenih rezultata, kao i pitanja i izazova u kojima je potreban dodatan angažman, a sve u cilju njihovog efikasnijeg rješavanja i unapređenja stanja u datim oblas...

Pododbor za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima: Raditi n…

23-10-2018

Napredak koji je Crna Gora ostvarila u oblastima trgovine, industrije, carine i poreza doprinijeće povećanju broja otvorenih i zatvorenih poglavlja u narednom periodu, ocijenjeno je na sastanku Pododbora u čijoj su nadležnosti te pregovaračke oblasti. Predstavnici crnogorskih institucija su na jedanaestom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima predstavnicima Evropske komisije predstavili napredak ostvaren u pregovaračkim poglavljima koja su u nadležnosti ovog Pododbora: poglavlju 1 ...

Jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama …

22-10-2018

U Podgorici će se u utorak, 23. oktobra održati jedanaesti sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima. Sastanak će otvoriti zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU Marko Mrdak, generalni direktor za industriju i transformaciju u Ministarstvu ekonomije Goran Nikolić i zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno. Na sastanku će predstavnici crnogorskih institucija predstaviti napred...

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

10-09-2015

Svaka država članica EU odgovorna je za upravljanje vlastitom poreskom politikom, koja je temeljnoobilježje nacionalnog suvereniteta.

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

12-07-2015

Ulaskom u EU Crna Gora uglavnom neće morati da mijenja poreske stope ali hoće akcizu na cigarete. Moraće da uvede akcizu na prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju kazao je u intervjuu Pobjedi Novo Radović, rukovodilac Poglavlja 16 -oporezivanje. "Poreske stope koje se primjenjuju u Crnoj Gori su uglavnom usklađene sa propisima EU i uglavnom će se mijenjati stope kod akciza na cigarete, kao i kod određenih proizvoda koji će biti obuhvaćeni obavezom za plaćanje akcize", kaže Radović. ...

Žugić u Briselu: Pozdravljen napredak u ispunjavanju obaveza iz evropske agende

24-06-2015

Crna Gora, uz značajnu ekspertsku, tehničku i finasijsku pomoć evropskih partnera, ostvaruje dobru dinamiku u ispunjavanju obaveza iz evropske agende iz nadležnosti Ministarstva finansija, zaključeno je u razgovorima ministra finansija dr Radoja Žugića sa zvaničnicima Evropske komisije i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u Briselu.

Otvorena poglavlja 16 i 30: Pregovarački proces se nastavlja planiranom dinamikom

30-03-2015

Video: Izjava glavnog pregovarača, ambasadora Aleksandra Andrije Pejovića Crna Gora je, na Međuvladinoj konferenciji koja je danas održana u Briselu, otvorila pregovore u dva poglavlja:16- Porezi i 30- Vanjski odnosi. Crnogorsku delegaciju na Međuvladinoj konferenciji je predvodio glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u delegaciji su bili i šefovi radnih grupa za 16. i 30. poglavlje Novo Radović i Goran Šćepanović, kao i sekretar Pregovaračke grupe Miodrag Radović. Ambasador Pejović je, u svom izlaganju, ist...