Menu
legendica
A+ A A-

Kolegijum za pregovore

O svim pitanjima u vezi s pregovorima raspravlja se na Kolegijumu za pregovore, kao radnom tijelu Vlade Crne Gore. Kolegijum za pregovore razmatra predloge pregovaračkih pozicija i nakon sprovedene procedure u nadležnom radnom tijelu Skupštine Crne Gore, dostavlja ih Vladi na usvajanje.

Kolegijum čine:

1. predsjednik Vlade Duško Marković
2. potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović
3. potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku Zoran Pažin
4. potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj Rafet Husović
5. glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Aleksandar Drljević

U radu Kolegijuma za pregovore mogu učestvovati i drugi ministri.

Opširnije...

Državna delegacija

Državna delegacija vodi neposredne političke razgovore i pregovore s državama članicama i institucijama Evropske unije i odgovorna je za uspješno odvijanje pregovora po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Državna delegacija odgovara za svoj rad Vladi i djeluje u skladu sa smjernicama za pregovore koje usvaja Vlada. Državna delegacija podnosi Vladi izvještaj o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije između Crne Gore i država članica Evropske unije na ministarskom nivou, kao i posebne izvještaje, ukoliko to Vlada zatraži.

Državnu delegaciju čine:

1. šef Državne delegacije – ministar vanjskih poslova;
2. zamjenik šefa Državne delegacije - glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji;
3. zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine Evropske unije;
4. šef Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji.

 

Opširnije...

Pregovaračka grupa

Pregovaračka grupa je zadužena za stručni i tehnički nivo pregovora s institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije.

Pregovaračka grupa razmatra i utvrđuje predloge pregovaračkih pozicija i za svoj rad odgovara šefu Državne delegacije i Vladi. Pregovaračka grupa obavlja poslove u skladu sa smjernicama i instrukcijama šefa Državne delegacije. Pregovaračka grupa šefu Državne delegacije i Vladi podnosi izvještaje o stanju pregovora nakon svakog sastanka međuvladine konferencije, kao i posebne izvještaje, ukoliko to šef Državne delegacije i Vlada zatraže. Dosad je održano dvanaest sastanaka Pregovaračke grupe.

Pregovaračku grupu čine glavni pregovarač, deset članova pregovaračke grupe zaduženih za pojedina poglavlja pregovora, šef Misije Crne Gore pri EU i šef Sekretarijata pregovaračke grupe. Pregovaračka grupa je dosad održala 12 sastanaka na kojoj je raspravljano o 23 pregovaračke pozicije, 2 izvještaja o ispunjenim obavezama u pregovaračkom poglavlju kao i 7 izvještaja o pregovaračkom poglavlju.

Imenovanje crnogorskih pregovarača je teklo paralelno s formiranjem radnih grupa za vođenje pregovora, od februara 2012. do aprila 2013. Tokom tog perioda imenovano je jedanaest pregovarača za 33 poglavlja pravne tekovine EU koji čine Pregovaračku grupu.

Svako od jedanaest pregovarača je zadužen za, najmanje, dvije oblasti, odnosno poglavlja. Iako se razlikuju po obimu i složenosti, svako od pregovaračkih poglavlja ima svoju specifičnu težinu i vrijednost za sveukupni preobražaj društva. Ako cjelokupnu pravnu tekovinu posmatramo kao svojevrstan mozaik, onda svaki od 33 dijelova predstavlja neprocjenjivo važan segment za kreiranje konačne slike.

Opširnije...

Kancelarija za podršku glavnom pregovaraču

Kancelarija glavnog pregovarača obavlja poslove iz domena: podrške realizaciji poslova i dnevnih aktivnosti glavnog pregovarača, organizacije i praćenja sastanaka glavnog pregovarača s domaćim i stranim predstavnicima u zemlji i inostranstvu, pripreme sastanaka i posjete glavnog pregovarača, kao i učešća na javnim događajima. Kancelarija koordinira poslove s pregovaračkom strukturom i ostalim relevantnim subjektima procesa pristupanja. Dio Kancelarije glavnog pregovarača, koji svoju djelatnost vrši u okviru Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, prevashodno je usmjeren na komunikaciju s predstavnicima institucija Evropske unije, u prvom redu Evropske komisije i Savjeta, kao i stalnim predstavništvima država članica pri EU. Kancelarija glavnog pregovarača u Misiji Crne Gore pri EU predstavlja kanal komunikacije pregovaračke strukture (na operativnom planu pregovarača, šefova i sekretara radnih grupa za pripremu pregovora o poglavljima) s Evropskom komisijom. Zadužena je za koordinaciju dostave materijala i dokumenata iz pregovaračkog procesa u oba smjera, između pregovaračke strukture i EU.

Kancelarija glavnog pregovarača ima devet članova, od kojih su sedam u Podgorici i dva u Briselu. Njenim radom rukovodi šef Kancelarije.

Opširnije...

Sekretarijat Pregovaračke grupe

Sekretarijat Pregovaračke grupe koordinira zadatke i poslove koji proizlaze iz pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, priprema analitički pregled i ocjenu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i izrađuje izvještaje o toku analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i izvještaje o toku pregovora. Takođe, Sekretarijat vrši tehničku obradu i priprema osnovu za rad radnih grupa za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima, tehničku pripremu predloga pregovaračkih pozicija, pripremu sastanaka Državne delegacije i Pregovaračke grupe i koordinira korišćenje baze podataka za praćenje pregovora. Sekretarijat vrši i druge administrativno-tehničke poslove u vezi s pregovorima prema nalogu glavnog pregovarača i sekretara Pregovaračke grupe.

Radom Sekretarijata rukovodi sekretar Pregovaračke grupe, koga na predlog šefa Državne delegacije i uz saglasnost glavnog pregovarača imenuje i razrješava Vlada.

Vlada Crne Gore je na sjednici od 28. VI 2012. imenovala Milivoja Jurišića , a od 5. IX 2014. Miodraga Radovića za sekretara Pregovaračke grupe.

Opširnije...

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora učestvuju u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije, u izradi predloga pregovaračkih pozicija; u izradi, realizaciji i izvještavaju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, prate i izvještavaju o realizaciji početnih, privremenih i završnih mjerila; prate i izvještavaju o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, učestvuju na sastancima pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, učestvuju u ekspertskim misijama i vrše druge poslove od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

Opširnije...

Savjet za vladavinu prava

Otvaranjem pregovora u 23. i 24. poglavlju Crna Gora je ušla u novu, zahtjevniju fazu pregovora, u skladu s novim pristupom Evropske unije pregovorima o proširenju. U skladu s tim izmijenjena je Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kako bi se zadaci Radnih grupa prilagodili novoj fazi pregovora. Ovim izmjenama ustanovljeno je i novo tijelo u pregovorima – Savjet za vladavinu prava (odluka o Savjetu donijeta 27. marta 2014; Vlada Crne Gore donijela Odluku o izmjeni Odluke o Savjetu za vladavinu prava 20. avgusta 2015), kao tijelo na visokom nivou koje bi nadziralo sve aktivnosti i rješavalo potencijalne izazove, a sve u cilju unapređenja koordinacije u realizaciji obaveza iz 23. i 24. poglavlja. Savjet je do sada održao šest sjednica, od čega posljednju 30. juna 2017. godine.

Savjet čine predstavnici svih relevantnih ministarstava i agencija za sprovođenje zakona u oblasti vladavine prava. Trenutno ima 39 članova. Predsjednik Savjeta je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku. Zamjenik predsjednika je ministar unutrašnjih poslova.

Uloga Savjeta za vladavinu prava je da prati realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u skladu s preporukama glavnog pregovarača, člana Pregovaračke grupe za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i šefova radnih grupa za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji uspostavljenih za poglavlja 23 i 24. Takođe, Savjet za vladavinu prava razmatra razloge za kašnjenje u realizaciji obaveza i daje preporuke državnim organima, organima državne uprave i drugim organima i institucijama za hitno postupanje u cilju realizacije obaveza iz poglavlja 23 i 24. Savjet vrši i druge poslove u skladu s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Sjednice Savjeta održavaju se u skladu s potrebama dinamike procesa pregovora i s njima povezanim aktivnostima u oblasti vladavine prava, naročito u poglavljima 23 i 24. Predsjednik Savjeta saziva sjednice po sopstvenoj procjeni ili na prijedlog članova Savjeta. Predsjednik Savjeta može organizovati konsultativne sastanke u cilju hitnog rješavanja pitanja koje usporava dinamiku pregovora u poglavljima 23 i 24 sa članovima Savjeta zaduženim za sprovođenje konkretnih aktivnosti u oblasti vladavine prava. Predsjednik Savjeta može, po potrebi, pozvati na sjednice Savjeta ili konsultativne sastanke starješine organa ili predstavnike institucija koji nijesu članovi Savjeta i zatražiti podatke, objašnjenja i izvještaje u vezi sa pitanjima koja se odnose na realizaciju obaveza iz poglavlja 23 i 24.

O dinamici ispunjavanja obaveza u poglavljima 23 i 24, predsjednik Savjeta, po potrebi, upoznaje Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Opširnije...